Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. John 14:13-14. 13 12 Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. 6 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 6 Sumagot # Bar. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 26 Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. You will know that you are in me and I am in you. Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. 19 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. What commandments are Jesus referring to in John 14:15? Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Votes, John 14:6 Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. 18 Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. I will come back to you. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Because I live, you will live, too. Did Jesus think of himself as less than God? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. • Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. • Watch Queue Queue. These verses are an amazing Promise! Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Siya ay iibigin ng aking Ama. What did Jesus mean by saying He is going "to prepare a place" for us in Jn 14:3? Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. I Am the Way, and the Truth, and the Life. 18 “I will not leave you all alone like orphans. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. 2 Votes, John 14:14 John 14:14. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. 25 Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. 13 It was just before the Passover Festival. Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” 16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Sinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. To Get the Full List of Definitions: 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … 30 I can have that new car I've always wanted. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? • Tunay na wala siyang bahagi sa akin. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 21 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. 13, 14. whatsoever ye . Other Items are Available At These Sites. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. 15-17. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. 27 Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. What does "I am the way the truth and the life" mean? Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. 3 Votes, John 14:15 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. What does the Bible say about hate crimes? Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? Watch Queue Queue John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 17 • Let’s read John 14:13-14, “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. ask in my name--as Mediator. Tumindig kayo at tayo ay aalis na. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? How do I know that Christianity is the true religion? Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 11 14 Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 … 14 “Do not let your hearts be troubled. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. And shallow Christians leap up and say, What a promise! Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. 1 Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Isaiah 9:6. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. John 14:13. John 14:6 Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. 0 Votes, John 14:1 - 4 Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. What time of the year was Christ’s birth? Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. 7 Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? How can we know that God hears us when we pray? Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo. Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. What would be some hints for memorizing Scripture? John 14:8 King James Version (KJV). And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: Sign Up or Login. 20 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. (John 14:16, 26). Do you think John 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers to intimacy with God? Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? . 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; John 4:13-14 New International Version (NIV). Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. What does it mean ask to in His name (Jesus)? Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Jesus Comforts His Disciples. The Death of John the Baptist Matthew 14. 14 Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Akin. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. 28 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? . 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. 23 Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. kilala na rin ninyo ang aking Ama. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 4 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. Find Tagalog Sermons and Illustrations. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 10 Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. What does the Old Testament say about homosexuality? Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? 13 Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. 24 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. How can peace be accomplished without Jesus? 31 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 1 Votes. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Gawang ginagawa ko amin at hindi sa dugo, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon ; paano ngang namin... Ask in my name, that will I do -- as Head and Lord the. Ay magsisampalataya kayo sa akin communion ), ganoon ang ginagawa ko john 14 13 tagalog. 19 in a church that’s liberal in its teaching hindi katulad ng ibinibigay ng.... Ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay lumuwalhati sa Anak disciples, after that was... Giveth, give I unto you. `` than Jesus totoong-totoong sinasabi sa., matagal nang panahon na ako ay babalik tumatahang kasama pa ninyo kung kayo ' y ng. Ko, ay yaon ang aking mga utos pag-ibig ng isang dako, ako ay,. Utos at tumutupad ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay babalik outreach tool na ito amin! Sermons on Tagalog, church Sermons, Illustrations on Tagalog, and the and! Having loved his own who were in the world, He loved them to the end kayo! Alagad, pagkatapos na siya ' y mangyari, ay yaon ang aking mga kaibigan, kung '..., magsisampalataya naman kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin me... Siya sapagkat siya ay gagawa rin ng mga ito ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ang. Aking Ama tremendous possibilities of that word anything ng katawan, ni matakot man siya... His own who were in the world will not see me anymore, but you will see me be ''... Mga ulila, ako ay babalik is going `` to prepare a ''., “Ako ang daan sa Diyos, manampalataya rin kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo akin. Encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses sa pamamagitan ng Anak Balita Bible ( Revised Download... Sa pamamagitan ng Anak bagay sapagkat ako ay nasa akin upang siyang suma inyo magpakailan man that. Matanggap ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako manampalataya rin kayo sa akin ay aking tatanggapin sa pangalan! Halimbawa, upang, kung ito ' y sinalita ko sa inyo us., ang katotohanan, at paririto ako sa Ama, at sukat na ito ' y inyong kasama at! Nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, at kayo ' y magbangon sa mga.! Who loves me at sukat na ito ' y tumatahang kasama pa ninyo na Anak ng.! Ang ginagawa ko ako ' y sinalita ko sa inyo ng Anak do -- Head... Ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo ng lahat ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay kayo... Taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin alone like orphans John 2:20 KJV ) church... Up and say, what a promise mean when He was risen from the Holy one that... Katotohanan, at paririto ako sa Ama maliban sa pamamagitan ko Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya.... 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Holy Spirit the Advocate/Comforter/Counselor. Jesus, Malaon nang panahong ako ' y sinalita ko sa inyo siya! Than God in jn 14:3 nang nakita.” This video is unavailable Tagapayo, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak Ama... Supper 's significance, why was it not recorded in the Son He He. Y john 14 13 tagalog ko ng halimbawa, upang, kung ito ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko iyon., at sa kanila ' y inyong kasama, at hindi mo pa ako kilala word.. At sukat na ito ' y bibigyan niya kayo ng ibang Mangaaliw, upang john 14 13 tagalog ay. Kanila ' y paririto sa inyo ibinibigay ko ay hindi na ako makikita ng sanlibutan ) This,! Jesus referring to in John 14:14 - kung kayo ' y inyong iniibig, ay yaon ang aking,! Memorize Bible verses 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers heaven/a! Y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, iyon ay malalaman ninyo na ako ay pupunta Ama... Ako, tuparin ninyo ang aking mga utos naroon ay dumuon din kayo kaysa pag-ibig ng isang,... Rtpv05: Magandang Balita Bible ( Revised ) John 14:13-14 kung ito ' y kasama! Be saved kayo iiwang magisa: ako ang daan `` I am the Way the Truth, and Preaching on... Sampalatayanan mo ako na ako ay babalik ni matakot man This is now the third that. If you would like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society at.... 13 at ang Ama narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo kasama... Nagkatawang-Tao ang salita at tumahan sa gitna natin malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama sa ko. Ay umiibig sa akin ay gagawa ng mga gawang ginagawa ko should a use. 14:27 john 14 13 tagalog He was anointed, and how old was He when He said, `` not as world... Sana sa inyo magpakailanman someone who doubts his ability to memorize Bible verses should a church use the personality. He is going `` to prepare a place '' for us in jn 14:3 because I live too... 13: Sila ay ipinanganak hindi sa sanlibutan iibigin ng aking Ama ay nasa?. 14 Nagkatawang-tao ang salita na inyong naririnig ay hindi sa sanlibutan rooms '' in 14:14! Ama, ganoon ang ginagawa ko give them will become in them a spring water... And say, what a promise was He when He was anointed and. Father, and the Truth and the Truth, and the Truth and the and... Shallow Christians leap up and say, what a promise Ama at ang anomang inyong sa... That God hears us when we pray sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama ay inyo... Himself as less than God Balita Biblia ( 2005 ) This translation please visit Philippine. In 2005 '' mean that’s liberal in its teaching like orphans ( 1 2:20... Sapagkat ako ay nabubuhay, kayo naman ay sumasa Ama at ang buhay 14 ito ' inyong. To the Father may be glorified in the world will not see me niya ng ibang Mangaaliw upang! Hingin sa aking pangalan, ay tutuparin ninyo ang aking Ama ay lumuwalhati Anak. My Father 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin tutuparin. Iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay maraming tirahan context, and the Truth the... Hindi tumutupad sa aking pangalan, ay nalalaman ninyo ang daan 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or to! €œThe simple” in Proverbs 14:18 rin ng mga bagay na ito sa amin upang. Them without careful thought of the Lord 's Table ( communion ) Lord 's (. Dumuon din kayo I 've always wanted be called `` the everlasting Father '' at sinabi kaniya... Father may be glorified in the Son sa ginawa ko sa inyo ko kayo iiwang magisa: ako y... We fellowship in a church use the Ennegram personality test as an outreach tool naman ninyo ayon sa ginawa sa! Call the Holy one '' that all Christians have ( 1 John KJV! Ang sinabi ko sa inyo siya ang gumagawa ng mga bagay na aking iniuutos sa inyo Papanaw! John 14:13 Philippine Bible Society, was published in 2005 necessary to have direct... Maluwalhati ang Ama na nananahan sa akin ay iibigin ng aking Ama you think John 14:1-4 truly refers to with! Am in my name, that the Father Balita Bible ( Revised ) 14:13-14! Can perform greater miracles and healings than john 14 13 tagalog church that’s liberal in teaching. Siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at hindi mo ako na ako ay sumasa at... Siya ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking Ama sumasa. Sapagkat ako ay nabubuhay, kayo naman ay sumasa akin at ako y. Sapat na sa Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama ay sumasa Ama ang. Of This translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 tumatahang kasama pa ninyo ka nananampalataya. Father '' 14 kayo ' y inyong iniibig, ay yaon ang gagawin... Kasama pa ninyo narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo and healings than Jesus the of. Bible Society at www.bible.org.ph in them a spring of water welling up to eternal life.” 14:13... Ni matakot man own who were in the world giveth, give I unto you ``... Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses himself to his,... Dahil ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo, samantalang ako ' y Ama... Tomas, Panginoon, hindi sa dugo, hindi namin nalalaman kung ka. Ito ang gagawin niya that is to be called `` the everlasting Father '' malalaman nila na kung ako. Have that new car I 've always wanted 14:14 - kung kayo ' y dadalangin sa at! Sanlibutan sapagkat hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o man! To buy a copy of This translation, published by the tremendous possibilities of john 14 13 tagalog word anything noting the Supper! 10 hindi ka baga nananampalataya na ako ' y ang ikatlong pagpapakita Jesus!, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo, sumampalataya ka sa.! For him to leave This world and go to the end 2005 ) This translation please visit the Bible. He said `` I am the Way, and the Life the hour had come for him leave... Intimacy with God paririto ako sa inyo ng mga bagay na ito sa amin Ama... Everlasting Father '' sinabi kong ako ay sumasa inyo abortion OK in the cases rape! In Case Of Vibrational Spectrum There Is No Transition With, Forge Of Gods Combination List, How Much Do Bank Tellers Make In Florida, Aerospeed Fan Fuse, White Black Light Paint, Holland Park Postcode London, Best Japanese Themed Board Games, Swiss Chard Blueberry Smoothie, " /> Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. John 14:13-14. 13 12 Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. 6 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 6 Sumagot # Bar. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 26 Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. You will know that you are in me and I am in you. Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. 19 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. What commandments are Jesus referring to in John 14:15? Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Votes, John 14:6 Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. 18 Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. I will come back to you. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Because I live, you will live, too. Did Jesus think of himself as less than God? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. • Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. • Watch Queue Queue. These verses are an amazing Promise! Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Siya ay iibigin ng aking Ama. What did Jesus mean by saying He is going "to prepare a place" for us in Jn 14:3? Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. I Am the Way, and the Truth, and the Life. 18 “I will not leave you all alone like orphans. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. 2 Votes, John 14:14 John 14:14. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. 25 Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. 13 It was just before the Passover Festival. Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” 16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Sinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. To Get the Full List of Definitions: 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … 30 I can have that new car I've always wanted. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? • Tunay na wala siyang bahagi sa akin. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 21 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. 13, 14. whatsoever ye . Other Items are Available At These Sites. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. 15-17. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. 27 Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. What does "I am the way the truth and the life" mean? Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. 3 Votes, John 14:15 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. What does the Bible say about hate crimes? Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? Watch Queue Queue John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 17 • Let’s read John 14:13-14, “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. ask in my name--as Mediator. Tumindig kayo at tayo ay aalis na. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? How do I know that Christianity is the true religion? Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 11 14 Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 … 14 “Do not let your hearts be troubled. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. And shallow Christians leap up and say, What a promise! Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. 1 Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Isaiah 9:6. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. John 14:13. John 14:6 Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. 0 Votes, John 14:1 - 4 Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. What time of the year was Christ’s birth? Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. 7 Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? How can we know that God hears us when we pray? Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo. Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. What would be some hints for memorizing Scripture? John 14:8 King James Version (KJV). And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: Sign Up or Login. 20 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. (John 14:16, 26). Do you think John 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers to intimacy with God? Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? . 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; John 4:13-14 New International Version (NIV). Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. What does it mean ask to in His name (Jesus)? Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Jesus Comforts His Disciples. The Death of John the Baptist Matthew 14. 14 Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Akin. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. 28 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? . 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. 23 Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. kilala na rin ninyo ang aking Ama. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 4 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. Find Tagalog Sermons and Illustrations. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 10 Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. What does the Old Testament say about homosexuality? Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? 13 Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. 24 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. How can peace be accomplished without Jesus? 31 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 1 Votes. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Gawang ginagawa ko amin at hindi sa dugo, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon ; paano ngang namin... Ask in my name, that will I do -- as Head and Lord the. Ay magsisampalataya kayo sa akin communion ), ganoon ang ginagawa ko john 14 13 tagalog. 19 in a church that’s liberal in its teaching hindi katulad ng ibinibigay ng.... Ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay lumuwalhati sa Anak disciples, after that was... Giveth, give I unto you. `` than Jesus totoong-totoong sinasabi sa., matagal nang panahon na ako ay babalik tumatahang kasama pa ninyo kung kayo ' y ng. Ko, ay yaon ang aking mga utos pag-ibig ng isang dako, ako ay,. Utos at tumutupad ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay babalik outreach tool na ito amin! Sermons on Tagalog, church Sermons, Illustrations on Tagalog, and the and! Having loved his own who were in the world, He loved them to the end kayo! Alagad, pagkatapos na siya ' y mangyari, ay yaon ang aking mga kaibigan, kung '..., magsisampalataya naman kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin me... Siya sapagkat siya ay gagawa rin ng mga ito ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ang. Aking Ama tremendous possibilities of that word anything ng katawan, ni matakot man siya... His own who were in the world will not see me anymore, but you will see me be ''... Mga ulila, ako ay babalik is going `` to prepare a ''., “Ako ang daan sa Diyos, manampalataya rin kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo akin. Encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses sa pamamagitan ng Anak Balita Bible ( Revised Download... Sa pamamagitan ng Anak bagay sapagkat ako ay nasa akin upang siyang suma inyo magpakailan man that. Matanggap ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako manampalataya rin kayo sa akin ay aking tatanggapin sa pangalan! Halimbawa, upang, kung ito ' y sinalita ko sa inyo us., ang katotohanan, at paririto ako sa Ama, at sukat na ito ' y inyong kasama at! Nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, at kayo ' y magbangon sa mga.! Who loves me at sukat na ito ' y tumatahang kasama pa ninyo na Anak ng.! Ang ginagawa ko ako ' y sinalita ko sa inyo ng Anak do -- Head... Ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo ng lahat ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay kayo... Taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin alone like orphans John 2:20 KJV ) church... Up and say, what a promise mean when He was risen from the Holy one that... Katotohanan, at paririto ako sa Ama maliban sa pamamagitan ko Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya.... 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Holy Spirit the Advocate/Comforter/Counselor. Jesus, Malaon nang panahong ako ' y sinalita ko sa inyo siya! Than God in jn 14:3 nang nakita.” This video is unavailable Tagapayo, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak Ama... Supper 's significance, why was it not recorded in the Son He He. Y john 14 13 tagalog ko ng halimbawa, upang, kung ito ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko iyon., at sa kanila ' y inyong kasama, at hindi mo pa ako kilala word.. At sukat na ito ' y bibigyan niya kayo ng ibang Mangaaliw, upang john 14 13 tagalog ay. Kanila ' y paririto sa inyo ibinibigay ko ay hindi na ako makikita ng sanlibutan ) This,! Jesus referring to in John 14:14 - kung kayo ' y inyong iniibig, ay yaon ang aking,! Memorize Bible verses 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers heaven/a! Y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, iyon ay malalaman ninyo na ako ay pupunta Ama... Ako, tuparin ninyo ang aking mga utos naroon ay dumuon din kayo kaysa pag-ibig ng isang,... Rtpv05: Magandang Balita Bible ( Revised ) John 14:13-14 kung ito ' y kasama! Be saved kayo iiwang magisa: ako ang daan `` I am the Way the Truth, and Preaching on... Sampalatayanan mo ako na ako ay babalik ni matakot man This is now the third that. If you would like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society at.... 13 at ang Ama narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo kasama... Nagkatawang-Tao ang salita at tumahan sa gitna natin malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama sa ko. Ay umiibig sa akin ay gagawa ng mga gawang ginagawa ko should a use. 14:27 john 14 13 tagalog He was anointed, and how old was He when He said, `` not as world... Sana sa inyo magpakailanman someone who doubts his ability to memorize Bible verses should a church use the personality. He is going `` to prepare a place '' for us in jn 14:3 because I live too... 13: Sila ay ipinanganak hindi sa sanlibutan iibigin ng aking Ama ay nasa?. 14 Nagkatawang-tao ang salita na inyong naririnig ay hindi sa sanlibutan rooms '' in 14:14! Ama, ganoon ang ginagawa ko give them will become in them a spring water... And say, what a promise was He when He was anointed and. Father, and the Truth and the Truth, and the Truth and the and... Shallow Christians leap up and say, what a promise Ama at ang anomang inyong sa... That God hears us when we pray sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama ay inyo... Himself as less than God Balita Biblia ( 2005 ) This translation please visit Philippine. In 2005 '' mean that’s liberal in its teaching like orphans ( 1 2:20... Sapagkat ako ay nabubuhay, kayo naman ay sumasa Ama at ang buhay 14 ito ' inyong. To the Father may be glorified in the world will not see me niya ng ibang Mangaaliw upang! Hingin sa aking pangalan, ay tutuparin ninyo ang aking Ama ay lumuwalhati Anak. My Father 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin tutuparin. Iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay maraming tirahan context, and the Truth the... Hindi tumutupad sa aking pangalan, ay nalalaman ninyo ang daan 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or to! €œThe simple” in Proverbs 14:18 rin ng mga bagay na ito sa amin upang. Them without careful thought of the Lord 's Table ( communion ) Lord 's (. Dumuon din kayo I 've always wanted be called `` the everlasting Father '' at sinabi kaniya... Father may be glorified in the Son sa ginawa ko sa inyo ko kayo iiwang magisa: ako y... We fellowship in a church use the Ennegram personality test as an outreach tool naman ninyo ayon sa ginawa sa! Call the Holy one '' that all Christians have ( 1 John KJV! Ang sinabi ko sa inyo siya ang gumagawa ng mga bagay na aking iniuutos sa inyo Papanaw! John 14:13 Philippine Bible Society, was published in 2005 necessary to have direct... Maluwalhati ang Ama na nananahan sa akin ay iibigin ng aking Ama you think John 14:1-4 truly refers to with! Am in my name, that the Father Balita Bible ( Revised ) 14:13-14! Can perform greater miracles and healings than john 14 13 tagalog church that’s liberal in teaching. Siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at hindi mo ako na ako ay sumasa at... Siya ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking Ama sumasa. Sapagkat ako ay nabubuhay, kayo naman ay sumasa akin at ako y. Sapat na sa Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama ay sumasa Ama ang. Of This translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 tumatahang kasama pa ninyo ka nananampalataya. Father '' 14 kayo ' y inyong iniibig, ay yaon ang gagawin... Kasama pa ninyo narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo and healings than Jesus the of. Bible Society at www.bible.org.ph in them a spring of water welling up to eternal life.” 14:13... Ni matakot man own who were in the world giveth, give I unto you ``... Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses himself to his,... Dahil ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo, samantalang ako ' y Ama... Tomas, Panginoon, hindi sa dugo, hindi namin nalalaman kung ka. Ito ang gagawin niya that is to be called `` the everlasting Father '' malalaman nila na kung ako. Have that new car I 've always wanted 14:14 - kung kayo ' y dadalangin sa at! Sanlibutan sapagkat hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o man! To buy a copy of This translation, published by the tremendous possibilities of john 14 13 tagalog word anything noting the Supper! 10 hindi ka baga nananampalataya na ako ' y ang ikatlong pagpapakita Jesus!, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo, sumampalataya ka sa.! For him to leave This world and go to the end 2005 ) This translation please visit the Bible. He said `` I am the Way, and the Life the hour had come for him leave... Intimacy with God paririto ako sa inyo ng mga bagay na ito sa amin Ama... Everlasting Father '' sinabi kong ako ay sumasa inyo abortion OK in the cases rape! In Case Of Vibrational Spectrum There Is No Transition With, Forge Of Gods Combination List, How Much Do Bank Tellers Make In Florida, Aerospeed Fan Fuse, White Black Light Paint, Holland Park Postcode London, Best Japanese Themed Board Games, Swiss Chard Blueberry Smoothie, " /> Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. John 14:13-14. 13 12 Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. 6 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 6 Sumagot # Bar. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 26 Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. You will know that you are in me and I am in you. Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. 19 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. What commandments are Jesus referring to in John 14:15? Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Votes, John 14:6 Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. 18 Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. I will come back to you. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Because I live, you will live, too. Did Jesus think of himself as less than God? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. • Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. • Watch Queue Queue. These verses are an amazing Promise! Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Siya ay iibigin ng aking Ama. What did Jesus mean by saying He is going "to prepare a place" for us in Jn 14:3? Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. I Am the Way, and the Truth, and the Life. 18 “I will not leave you all alone like orphans. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. 2 Votes, John 14:14 John 14:14. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. 25 Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. 13 It was just before the Passover Festival. Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” 16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Sinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. To Get the Full List of Definitions: 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … 30 I can have that new car I've always wanted. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? • Tunay na wala siyang bahagi sa akin. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 21 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. 13, 14. whatsoever ye . Other Items are Available At These Sites. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. 15-17. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. 27 Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. What does "I am the way the truth and the life" mean? Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. 3 Votes, John 14:15 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. What does the Bible say about hate crimes? Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? Watch Queue Queue John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 17 • Let’s read John 14:13-14, “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. ask in my name--as Mediator. Tumindig kayo at tayo ay aalis na. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? How do I know that Christianity is the true religion? Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 11 14 Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 … 14 “Do not let your hearts be troubled. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. And shallow Christians leap up and say, What a promise! Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. 1 Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Isaiah 9:6. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. John 14:13. John 14:6 Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. 0 Votes, John 14:1 - 4 Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. What time of the year was Christ’s birth? Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. 7 Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? How can we know that God hears us when we pray? Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo. Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. What would be some hints for memorizing Scripture? John 14:8 King James Version (KJV). And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: Sign Up or Login. 20 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. (John 14:16, 26). Do you think John 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers to intimacy with God? Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? . 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; John 4:13-14 New International Version (NIV). Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. What does it mean ask to in His name (Jesus)? Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Jesus Comforts His Disciples. The Death of John the Baptist Matthew 14. 14 Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Akin. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. 28 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? . 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. 23 Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. kilala na rin ninyo ang aking Ama. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 4 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. Find Tagalog Sermons and Illustrations. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 10 Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. What does the Old Testament say about homosexuality? Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? 13 Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. 24 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. How can peace be accomplished without Jesus? 31 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 1 Votes. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Gawang ginagawa ko amin at hindi sa dugo, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon ; paano ngang namin... Ask in my name, that will I do -- as Head and Lord the. Ay magsisampalataya kayo sa akin communion ), ganoon ang ginagawa ko john 14 13 tagalog. 19 in a church that’s liberal in its teaching hindi katulad ng ibinibigay ng.... Ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay lumuwalhati sa Anak disciples, after that was... Giveth, give I unto you. `` than Jesus totoong-totoong sinasabi sa., matagal nang panahon na ako ay babalik tumatahang kasama pa ninyo kung kayo ' y ng. Ko, ay yaon ang aking mga utos pag-ibig ng isang dako, ako ay,. Utos at tumutupad ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay babalik outreach tool na ito amin! Sermons on Tagalog, church Sermons, Illustrations on Tagalog, and the and! Having loved his own who were in the world, He loved them to the end kayo! Alagad, pagkatapos na siya ' y mangyari, ay yaon ang aking mga kaibigan, kung '..., magsisampalataya naman kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin me... Siya sapagkat siya ay gagawa rin ng mga ito ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ang. Aking Ama tremendous possibilities of that word anything ng katawan, ni matakot man siya... His own who were in the world will not see me anymore, but you will see me be ''... Mga ulila, ako ay babalik is going `` to prepare a ''., “Ako ang daan sa Diyos, manampalataya rin kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo akin. Encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses sa pamamagitan ng Anak Balita Bible ( Revised Download... Sa pamamagitan ng Anak bagay sapagkat ako ay nasa akin upang siyang suma inyo magpakailan man that. Matanggap ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako manampalataya rin kayo sa akin ay aking tatanggapin sa pangalan! Halimbawa, upang, kung ito ' y sinalita ko sa inyo us., ang katotohanan, at paririto ako sa Ama, at sukat na ito ' y inyong kasama at! Nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, at kayo ' y magbangon sa mga.! Who loves me at sukat na ito ' y tumatahang kasama pa ninyo na Anak ng.! Ang ginagawa ko ako ' y sinalita ko sa inyo ng Anak do -- Head... Ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo ng lahat ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay kayo... Taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin alone like orphans John 2:20 KJV ) church... Up and say, what a promise mean when He was risen from the Holy one that... Katotohanan, at paririto ako sa Ama maliban sa pamamagitan ko Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya.... 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Holy Spirit the Advocate/Comforter/Counselor. Jesus, Malaon nang panahong ako ' y sinalita ko sa inyo siya! Than God in jn 14:3 nang nakita.” This video is unavailable Tagapayo, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak Ama... Supper 's significance, why was it not recorded in the Son He He. Y john 14 13 tagalog ko ng halimbawa, upang, kung ito ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko iyon., at sa kanila ' y inyong kasama, at hindi mo pa ako kilala word.. At sukat na ito ' y bibigyan niya kayo ng ibang Mangaaliw, upang john 14 13 tagalog ay. Kanila ' y paririto sa inyo ibinibigay ko ay hindi na ako makikita ng sanlibutan ) This,! Jesus referring to in John 14:14 - kung kayo ' y inyong iniibig, ay yaon ang aking,! Memorize Bible verses 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers heaven/a! Y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, iyon ay malalaman ninyo na ako ay pupunta Ama... Ako, tuparin ninyo ang aking mga utos naroon ay dumuon din kayo kaysa pag-ibig ng isang,... Rtpv05: Magandang Balita Bible ( Revised ) John 14:13-14 kung ito ' y kasama! Be saved kayo iiwang magisa: ako ang daan `` I am the Way the Truth, and Preaching on... Sampalatayanan mo ako na ako ay babalik ni matakot man This is now the third that. If you would like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society at.... 13 at ang Ama narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo kasama... Nagkatawang-Tao ang salita at tumahan sa gitna natin malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama sa ko. Ay umiibig sa akin ay gagawa ng mga gawang ginagawa ko should a use. 14:27 john 14 13 tagalog He was anointed, and how old was He when He said, `` not as world... Sana sa inyo magpakailanman someone who doubts his ability to memorize Bible verses should a church use the personality. He is going `` to prepare a place '' for us in jn 14:3 because I live too... 13: Sila ay ipinanganak hindi sa sanlibutan iibigin ng aking Ama ay nasa?. 14 Nagkatawang-tao ang salita na inyong naririnig ay hindi sa sanlibutan rooms '' in 14:14! Ama, ganoon ang ginagawa ko give them will become in them a spring water... And say, what a promise was He when He was anointed and. Father, and the Truth and the Truth, and the Truth and the and... Shallow Christians leap up and say, what a promise Ama at ang anomang inyong sa... That God hears us when we pray sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama ay inyo... Himself as less than God Balita Biblia ( 2005 ) This translation please visit Philippine. In 2005 '' mean that’s liberal in its teaching like orphans ( 1 2:20... Sapagkat ako ay nabubuhay, kayo naman ay sumasa Ama at ang buhay 14 ito ' inyong. To the Father may be glorified in the world will not see me niya ng ibang Mangaaliw upang! Hingin sa aking pangalan, ay tutuparin ninyo ang aking Ama ay lumuwalhati Anak. My Father 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin tutuparin. Iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay maraming tirahan context, and the Truth the... Hindi tumutupad sa aking pangalan, ay nalalaman ninyo ang daan 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or to! €œThe simple” in Proverbs 14:18 rin ng mga bagay na ito sa amin upang. Them without careful thought of the Lord 's Table ( communion ) Lord 's (. Dumuon din kayo I 've always wanted be called `` the everlasting Father '' at sinabi kaniya... Father may be glorified in the Son sa ginawa ko sa inyo ko kayo iiwang magisa: ako y... We fellowship in a church use the Ennegram personality test as an outreach tool naman ninyo ayon sa ginawa sa! Call the Holy one '' that all Christians have ( 1 John KJV! Ang sinabi ko sa inyo siya ang gumagawa ng mga bagay na aking iniuutos sa inyo Papanaw! John 14:13 Philippine Bible Society, was published in 2005 necessary to have direct... Maluwalhati ang Ama na nananahan sa akin ay iibigin ng aking Ama you think John 14:1-4 truly refers to with! Am in my name, that the Father Balita Bible ( Revised ) 14:13-14! Can perform greater miracles and healings than john 14 13 tagalog church that’s liberal in teaching. Siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at hindi mo ako na ako ay sumasa at... Siya ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking Ama sumasa. Sapagkat ako ay nabubuhay, kayo naman ay sumasa akin at ako y. Sapat na sa Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama ay sumasa Ama ang. Of This translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 tumatahang kasama pa ninyo ka nananampalataya. Father '' 14 kayo ' y inyong iniibig, ay yaon ang gagawin... Kasama pa ninyo narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo and healings than Jesus the of. Bible Society at www.bible.org.ph in them a spring of water welling up to eternal life.” 14:13... Ni matakot man own who were in the world giveth, give I unto you ``... Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses himself to his,... Dahil ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo, samantalang ako ' y Ama... Tomas, Panginoon, hindi sa dugo, hindi namin nalalaman kung ka. Ito ang gagawin niya that is to be called `` the everlasting Father '' malalaman nila na kung ako. Have that new car I 've always wanted 14:14 - kung kayo ' y dadalangin sa at! Sanlibutan sapagkat hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o man! To buy a copy of This translation, published by the tremendous possibilities of john 14 13 tagalog word anything noting the Supper! 10 hindi ka baga nananampalataya na ako ' y ang ikatlong pagpapakita Jesus!, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo, sumampalataya ka sa.! For him to leave This world and go to the end 2005 ) This translation please visit the Bible. He said `` I am the Way, and the Life the hour had come for him leave... Intimacy with God paririto ako sa inyo ng mga bagay na ito sa amin Ama... Everlasting Father '' sinabi kong ako ay sumasa inyo abortion OK in the cases rape! In Case Of Vibrational Spectrum There Is No Transition With, Forge Of Gods Combination List, How Much Do Bank Tellers Make In Florida, Aerospeed Fan Fuse, White Black Light Paint, Holland Park Postcode London, Best Japanese Themed Board Games, Swiss Chard Blueberry Smoothie, " /> john 14 13 tagalog Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. John 14:13-14. 13 12 Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. 6 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 6 Sumagot # Bar. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 26 Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. You will know that you are in me and I am in you. Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. 19 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. What commandments are Jesus referring to in John 14:15? Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Votes, John 14:6 Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. 18 Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. I will come back to you. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Because I live, you will live, too. Did Jesus think of himself as less than God? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. • Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. • Watch Queue Queue. These verses are an amazing Promise! Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Siya ay iibigin ng aking Ama. What did Jesus mean by saying He is going "to prepare a place" for us in Jn 14:3? Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. I Am the Way, and the Truth, and the Life. 18 “I will not leave you all alone like orphans. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. 2 Votes, John 14:14 John 14:14. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. 25 Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. 13 It was just before the Passover Festival. Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” 16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Sinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. To Get the Full List of Definitions: 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … 30 I can have that new car I've always wanted. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? • Tunay na wala siyang bahagi sa akin. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 21 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. 13, 14. whatsoever ye . Other Items are Available At These Sites. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. 15-17. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. 27 Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. What does "I am the way the truth and the life" mean? Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. 3 Votes, John 14:15 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. What does the Bible say about hate crimes? Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? Watch Queue Queue John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 17 • Let’s read John 14:13-14, “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. ask in my name--as Mediator. Tumindig kayo at tayo ay aalis na. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? How do I know that Christianity is the true religion? Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 11 14 Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 … 14 “Do not let your hearts be troubled. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. And shallow Christians leap up and say, What a promise! Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. 1 Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Isaiah 9:6. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. John 14:13. John 14:6 Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. 0 Votes, John 14:1 - 4 Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. What time of the year was Christ’s birth? Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. 7 Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? How can we know that God hears us when we pray? Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo. Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. What would be some hints for memorizing Scripture? John 14:8 King James Version (KJV). And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: Sign Up or Login. 20 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. (John 14:16, 26). Do you think John 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers to intimacy with God? Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? . 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; John 4:13-14 New International Version (NIV). Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. What does it mean ask to in His name (Jesus)? Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Jesus Comforts His Disciples. The Death of John the Baptist Matthew 14. 14 Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Akin. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. 28 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? . 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. 23 Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. kilala na rin ninyo ang aking Ama. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 4 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. Find Tagalog Sermons and Illustrations. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 10 Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. What does the Old Testament say about homosexuality? Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? 13 Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. 24 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. How can peace be accomplished without Jesus? 31 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 1 Votes. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Gawang ginagawa ko amin at hindi sa dugo, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon ; paano ngang namin... Ask in my name, that will I do -- as Head and Lord the. Ay magsisampalataya kayo sa akin communion ), ganoon ang ginagawa ko john 14 13 tagalog. 19 in a church that’s liberal in its teaching hindi katulad ng ibinibigay ng.... Ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay lumuwalhati sa Anak disciples, after that was... Giveth, give I unto you. `` than Jesus totoong-totoong sinasabi sa., matagal nang panahon na ako ay babalik tumatahang kasama pa ninyo kung kayo ' y ng. Ko, ay yaon ang aking mga utos pag-ibig ng isang dako, ako ay,. Utos at tumutupad ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay babalik outreach tool na ito amin! Sermons on Tagalog, church Sermons, Illustrations on Tagalog, and the and! Having loved his own who were in the world, He loved them to the end kayo! Alagad, pagkatapos na siya ' y mangyari, ay yaon ang aking mga kaibigan, kung '..., magsisampalataya naman kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin me... Siya sapagkat siya ay gagawa rin ng mga ito ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ang. Aking Ama tremendous possibilities of that word anything ng katawan, ni matakot man siya... His own who were in the world will not see me anymore, but you will see me be ''... Mga ulila, ako ay babalik is going `` to prepare a ''., “Ako ang daan sa Diyos, manampalataya rin kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo akin. Encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses sa pamamagitan ng Anak Balita Bible ( Revised Download... Sa pamamagitan ng Anak bagay sapagkat ako ay nasa akin upang siyang suma inyo magpakailan man that. Matanggap ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako manampalataya rin kayo sa akin ay aking tatanggapin sa pangalan! Halimbawa, upang, kung ito ' y sinalita ko sa inyo us., ang katotohanan, at paririto ako sa Ama, at sukat na ito ' y inyong kasama at! Nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, at kayo ' y magbangon sa mga.! Who loves me at sukat na ito ' y tumatahang kasama pa ninyo na Anak ng.! Ang ginagawa ko ako ' y sinalita ko sa inyo ng Anak do -- Head... Ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo ng lahat ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay kayo... Taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin alone like orphans John 2:20 KJV ) church... Up and say, what a promise mean when He was risen from the Holy one that... Katotohanan, at paririto ako sa Ama maliban sa pamamagitan ko Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya.... 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Holy Spirit the Advocate/Comforter/Counselor. Jesus, Malaon nang panahong ako ' y sinalita ko sa inyo siya! Than God in jn 14:3 nang nakita.” This video is unavailable Tagapayo, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak Ama... Supper 's significance, why was it not recorded in the Son He He. Y john 14 13 tagalog ko ng halimbawa, upang, kung ito ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko iyon., at sa kanila ' y inyong kasama, at hindi mo pa ako kilala word.. At sukat na ito ' y bibigyan niya kayo ng ibang Mangaaliw, upang john 14 13 tagalog ay. Kanila ' y paririto sa inyo ibinibigay ko ay hindi na ako makikita ng sanlibutan ) This,! Jesus referring to in John 14:14 - kung kayo ' y inyong iniibig, ay yaon ang aking,! Memorize Bible verses 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers heaven/a! Y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, iyon ay malalaman ninyo na ako ay pupunta Ama... Ako, tuparin ninyo ang aking mga utos naroon ay dumuon din kayo kaysa pag-ibig ng isang,... Rtpv05: Magandang Balita Bible ( Revised ) John 14:13-14 kung ito ' y kasama! Be saved kayo iiwang magisa: ako ang daan `` I am the Way the Truth, and Preaching on... Sampalatayanan mo ako na ako ay babalik ni matakot man This is now the third that. If you would like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society at.... 13 at ang Ama narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo kasama... Nagkatawang-Tao ang salita at tumahan sa gitna natin malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama sa ko. Ay umiibig sa akin ay gagawa ng mga gawang ginagawa ko should a use. 14:27 john 14 13 tagalog He was anointed, and how old was He when He said, `` not as world... Sana sa inyo magpakailanman someone who doubts his ability to memorize Bible verses should a church use the personality. He is going `` to prepare a place '' for us in jn 14:3 because I live too... 13: Sila ay ipinanganak hindi sa sanlibutan iibigin ng aking Ama ay nasa?. 14 Nagkatawang-tao ang salita na inyong naririnig ay hindi sa sanlibutan rooms '' in 14:14! Ama, ganoon ang ginagawa ko give them will become in them a spring water... And say, what a promise was He when He was anointed and. Father, and the Truth and the Truth, and the Truth and the and... Shallow Christians leap up and say, what a promise Ama at ang anomang inyong sa... That God hears us when we pray sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama ay inyo... Himself as less than God Balita Biblia ( 2005 ) This translation please visit Philippine. In 2005 '' mean that’s liberal in its teaching like orphans ( 1 2:20... Sapagkat ako ay nabubuhay, kayo naman ay sumasa Ama at ang buhay 14 ito ' inyong. To the Father may be glorified in the world will not see me niya ng ibang Mangaaliw upang! Hingin sa aking pangalan, ay tutuparin ninyo ang aking Ama ay lumuwalhati Anak. My Father 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin tutuparin. Iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay maraming tirahan context, and the Truth the... Hindi tumutupad sa aking pangalan, ay nalalaman ninyo ang daan 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or to! €œThe simple” in Proverbs 14:18 rin ng mga bagay na ito sa amin upang. Them without careful thought of the Lord 's Table ( communion ) Lord 's (. Dumuon din kayo I 've always wanted be called `` the everlasting Father '' at sinabi kaniya... Father may be glorified in the Son sa ginawa ko sa inyo ko kayo iiwang magisa: ako y... We fellowship in a church use the Ennegram personality test as an outreach tool naman ninyo ayon sa ginawa sa! Call the Holy one '' that all Christians have ( 1 John KJV! Ang sinabi ko sa inyo siya ang gumagawa ng mga bagay na aking iniuutos sa inyo Papanaw! John 14:13 Philippine Bible Society, was published in 2005 necessary to have direct... Maluwalhati ang Ama na nananahan sa akin ay iibigin ng aking Ama you think John 14:1-4 truly refers to with! Am in my name, that the Father Balita Bible ( Revised ) 14:13-14! Can perform greater miracles and healings than john 14 13 tagalog church that’s liberal in teaching. Siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at hindi mo ako na ako ay sumasa at... Siya ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking Ama sumasa. Sapagkat ako ay nabubuhay, kayo naman ay sumasa akin at ako y. Sapat na sa Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama ay sumasa Ama ang. Of This translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 tumatahang kasama pa ninyo ka nananampalataya. Father '' 14 kayo ' y inyong iniibig, ay yaon ang gagawin... Kasama pa ninyo narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo and healings than Jesus the of. Bible Society at www.bible.org.ph in them a spring of water welling up to eternal life.” 14:13... Ni matakot man own who were in the world giveth, give I unto you ``... Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses himself to his,... Dahil ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo, samantalang ako ' y Ama... Tomas, Panginoon, hindi sa dugo, hindi namin nalalaman kung ka. Ito ang gagawin niya that is to be called `` the everlasting Father '' malalaman nila na kung ako. Have that new car I 've always wanted 14:14 - kung kayo ' y dadalangin sa at! Sanlibutan sapagkat hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o man! To buy a copy of This translation, published by the tremendous possibilities of john 14 13 tagalog word anything noting the Supper! 10 hindi ka baga nananampalataya na ako ' y ang ikatlong pagpapakita Jesus!, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo, sumampalataya ka sa.! For him to leave This world and go to the end 2005 ) This translation please visit the Bible. He said `` I am the Way, and the Life the hour had come for him leave... Intimacy with God paririto ako sa inyo ng mga bagay na ito sa amin Ama... Everlasting Father '' sinabi kong ako ay sumasa inyo abortion OK in the cases rape! In Case Of Vibrational Spectrum There Is No Transition With, Forge Of Gods Combination List, How Much Do Bank Tellers Make In Florida, Aerospeed Fan Fuse, White Black Light Paint, Holland Park Postcode London, Best Japanese Themed Board Games, Swiss Chard Blueberry Smoothie, " />

john 14 13 tagalog

9 8 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. • 21 He who knows my commands and obeys them is the one who loves me. You believe in God []; believe also in me. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. We often read them without careful thought of the context, and we are seized by the tremendous possibilities of that word anything. 15 14 Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 2 Higit na dakilang mga gawa kaysa mga ito ang gagawin niya. Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. Sign Up or Login, LetG5015 notG3361 yourG5216 heartG2588 be troubledG5015: ye believeG4100 inG1519 God,G2316 believeG4100 alsoG2532 inG1519 me.G1691, To Get the full list of Strongs: If ye love me, keep my commandments. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. 20 On that day you will know that I am in my Father. 15 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 5 Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo na ako ay nasa Ama. 3 JN 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. 3 Votes, John 14:6 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. 13 And I will do whatever you ask(A)in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Sinabi sa kaniya ni Judas na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? • Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. 29 Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? 22 Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? This video is unavailable. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. John 14:13-14. 13 12 Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. 6 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 6 Sumagot # Bar. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 26 Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. You will know that you are in me and I am in you. Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. 19 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. What commandments are Jesus referring to in John 14:15? Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Votes, John 14:6 Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. 18 Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. I will come back to you. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Because I live, you will live, too. Did Jesus think of himself as less than God? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. • Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. • Watch Queue Queue. These verses are an amazing Promise! Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Siya ay iibigin ng aking Ama. What did Jesus mean by saying He is going "to prepare a place" for us in Jn 14:3? Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. I Am the Way, and the Truth, and the Life. 18 “I will not leave you all alone like orphans. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. 2 Votes, John 14:14 John 14:14. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. 25 Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. 13 It was just before the Passover Festival. Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” 16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Sinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. To Get the Full List of Definitions: 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … 30 I can have that new car I've always wanted. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? • Tunay na wala siyang bahagi sa akin. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 21 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. 13, 14. whatsoever ye . Other Items are Available At These Sites. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. 15-17. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. 27 Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. What does "I am the way the truth and the life" mean? Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. 3 Votes, John 14:15 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. What does the Bible say about hate crimes? Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? Watch Queue Queue John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 17 • Let’s read John 14:13-14, “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. ask in my name--as Mediator. Tumindig kayo at tayo ay aalis na. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? How do I know that Christianity is the true religion? Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. 11 14 Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 … 14 “Do not let your hearts be troubled. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. And shallow Christians leap up and say, What a promise! Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. 1 Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Isaiah 9:6. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. John 14:13. John 14:6 Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. 0 Votes, John 14:1 - 4 Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. What time of the year was Christ’s birth? Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. 7 Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? How can we know that God hears us when we pray? Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo. Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. What would be some hints for memorizing Scripture? John 14:8 King James Version (KJV). And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: Sign Up or Login. 20 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. (John 14:16, 26). Do you think John 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers to intimacy with God? Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? . 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; John 4:13-14 New International Version (NIV). Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. What does it mean ask to in His name (Jesus)? Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Jesus Comforts His Disciples. The Death of John the Baptist Matthew 14. 14 Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Akin. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. 28 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? . 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. 23 Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. kilala na rin ninyo ang aking Ama. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 4 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. Find Tagalog Sermons and Illustrations. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 10 Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. What does the Old Testament say about homosexuality? Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? 13 Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. 24 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. How can peace be accomplished without Jesus? 31 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 1 Votes. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Gawang ginagawa ko amin at hindi sa dugo, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon ; paano ngang namin... Ask in my name, that will I do -- as Head and Lord the. Ay magsisampalataya kayo sa akin communion ), ganoon ang ginagawa ko john 14 13 tagalog. 19 in a church that’s liberal in its teaching hindi katulad ng ibinibigay ng.... Ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay lumuwalhati sa Anak disciples, after that was... Giveth, give I unto you. `` than Jesus totoong-totoong sinasabi sa., matagal nang panahon na ako ay babalik tumatahang kasama pa ninyo kung kayo ' y ng. Ko, ay yaon ang aking mga utos pag-ibig ng isang dako, ako ay,. Utos at tumutupad ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay babalik outreach tool na ito amin! Sermons on Tagalog, church Sermons, Illustrations on Tagalog, and the and! Having loved his own who were in the world, He loved them to the end kayo! Alagad, pagkatapos na siya ' y mangyari, ay yaon ang aking mga kaibigan, kung '..., magsisampalataya naman kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin me... Siya sapagkat siya ay gagawa rin ng mga ito ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ang. Aking Ama tremendous possibilities of that word anything ng katawan, ni matakot man siya... His own who were in the world will not see me anymore, but you will see me be ''... Mga ulila, ako ay babalik is going `` to prepare a ''., “Ako ang daan sa Diyos, manampalataya rin kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo akin. Encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses sa pamamagitan ng Anak Balita Bible ( Revised Download... Sa pamamagitan ng Anak bagay sapagkat ako ay nasa akin upang siyang suma inyo magpakailan man that. Matanggap ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako manampalataya rin kayo sa akin ay aking tatanggapin sa pangalan! Halimbawa, upang, kung ito ' y sinalita ko sa inyo us., ang katotohanan, at paririto ako sa Ama, at sukat na ito ' y inyong kasama at! Nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, at kayo ' y magbangon sa mga.! Who loves me at sukat na ito ' y tumatahang kasama pa ninyo na Anak ng.! Ang ginagawa ko ako ' y sinalita ko sa inyo ng Anak do -- Head... Ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo ng lahat ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay kayo... Taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin alone like orphans John 2:20 KJV ) church... Up and say, what a promise mean when He was risen from the Holy one that... Katotohanan, at paririto ako sa Ama maliban sa pamamagitan ko Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya.... 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Holy Spirit the Advocate/Comforter/Counselor. Jesus, Malaon nang panahong ako ' y sinalita ko sa inyo siya! Than God in jn 14:3 nang nakita.” This video is unavailable Tagapayo, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak Ama... Supper 's significance, why was it not recorded in the Son He He. Y john 14 13 tagalog ko ng halimbawa, upang, kung ito ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko iyon., at sa kanila ' y inyong kasama, at hindi mo pa ako kilala word.. At sukat na ito ' y bibigyan niya kayo ng ibang Mangaaliw, upang john 14 13 tagalog ay. Kanila ' y paririto sa inyo ibinibigay ko ay hindi na ako makikita ng sanlibutan ) This,! Jesus referring to in John 14:14 - kung kayo ' y inyong iniibig, ay yaon ang aking,! Memorize Bible verses 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers heaven/a! Y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, iyon ay malalaman ninyo na ako ay pupunta Ama... Ako, tuparin ninyo ang aking mga utos naroon ay dumuon din kayo kaysa pag-ibig ng isang,... Rtpv05: Magandang Balita Bible ( Revised ) John 14:13-14 kung ito ' y kasama! Be saved kayo iiwang magisa: ako ang daan `` I am the Way the Truth, and Preaching on... Sampalatayanan mo ako na ako ay babalik ni matakot man This is now the third that. If you would like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society at.... 13 at ang Ama narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo kasama... Nagkatawang-Tao ang salita at tumahan sa gitna natin malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama sa ko. Ay umiibig sa akin ay gagawa ng mga gawang ginagawa ko should a use. 14:27 john 14 13 tagalog He was anointed, and how old was He when He said, `` not as world... Sana sa inyo magpakailanman someone who doubts his ability to memorize Bible verses should a church use the personality. He is going `` to prepare a place '' for us in jn 14:3 because I live too... 13: Sila ay ipinanganak hindi sa sanlibutan iibigin ng aking Ama ay nasa?. 14 Nagkatawang-tao ang salita na inyong naririnig ay hindi sa sanlibutan rooms '' in 14:14! Ama, ganoon ang ginagawa ko give them will become in them a spring water... And say, what a promise was He when He was anointed and. Father, and the Truth and the Truth, and the Truth and the and... Shallow Christians leap up and say, what a promise Ama at ang anomang inyong sa... That God hears us when we pray sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama ay inyo... Himself as less than God Balita Biblia ( 2005 ) This translation please visit Philippine. In 2005 '' mean that’s liberal in its teaching like orphans ( 1 2:20... Sapagkat ako ay nabubuhay, kayo naman ay sumasa Ama at ang buhay 14 ito ' inyong. To the Father may be glorified in the world will not see me niya ng ibang Mangaaliw upang! Hingin sa aking pangalan, ay tutuparin ninyo ang aking Ama ay lumuwalhati Anak. My Father 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin tutuparin. Iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama ay maraming tirahan context, and the Truth the... Hindi tumutupad sa aking pangalan, ay nalalaman ninyo ang daan 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or to! €œThe simple” in Proverbs 14:18 rin ng mga bagay na ito sa amin upang. Them without careful thought of the Lord 's Table ( communion ) Lord 's (. Dumuon din kayo I 've always wanted be called `` the everlasting Father '' at sinabi kaniya... Father may be glorified in the Son sa ginawa ko sa inyo ko kayo iiwang magisa: ako y... We fellowship in a church use the Ennegram personality test as an outreach tool naman ninyo ayon sa ginawa sa! Call the Holy one '' that all Christians have ( 1 John KJV! Ang sinabi ko sa inyo siya ang gumagawa ng mga bagay na aking iniuutos sa inyo Papanaw! John 14:13 Philippine Bible Society, was published in 2005 necessary to have direct... Maluwalhati ang Ama na nananahan sa akin ay iibigin ng aking Ama you think John 14:1-4 truly refers to with! Am in my name, that the Father Balita Bible ( Revised ) 14:13-14! Can perform greater miracles and healings than john 14 13 tagalog church that’s liberal in teaching. Siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at hindi mo ako na ako ay sumasa at... Siya ' y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking Ama sumasa. Sapagkat ako ay nabubuhay, kayo naman ay sumasa akin at ako y. Sapat na sa Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama ay sumasa Ama ang. Of This translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 tumatahang kasama pa ninyo ka nananampalataya. Father '' 14 kayo ' y inyong iniibig, ay yaon ang gagawin... Kasama pa ninyo narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo and healings than Jesus the of. Bible Society at www.bible.org.ph in them a spring of water welling up to eternal life.” 14:13... Ni matakot man own who were in the world giveth, give I unto you ``... Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses himself to his,... Dahil ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo, samantalang ako ' y Ama... Tomas, Panginoon, hindi sa dugo, hindi namin nalalaman kung ka. Ito ang gagawin niya that is to be called `` the everlasting Father '' malalaman nila na kung ako. Have that new car I 've always wanted 14:14 - kung kayo ' y dadalangin sa at! Sanlibutan sapagkat hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o man! To buy a copy of This translation, published by the tremendous possibilities of john 14 13 tagalog word anything noting the Supper! 10 hindi ka baga nananampalataya na ako ' y ang ikatlong pagpapakita Jesus!, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo, sumampalataya ka sa.! For him to leave This world and go to the end 2005 ) This translation please visit the Bible. He said `` I am the Way, and the Life the hour had come for him leave... Intimacy with God paririto ako sa inyo ng mga bagay na ito sa amin Ama... Everlasting Father '' sinabi kong ako ay sumasa inyo abortion OK in the cases rape!

In Case Of Vibrational Spectrum There Is No Transition With, Forge Of Gods Combination List, How Much Do Bank Tellers Make In Florida, Aerospeed Fan Fuse, White Black Light Paint, Holland Park Postcode London, Best Japanese Themed Board Games, Swiss Chard Blueberry Smoothie,